Algemene Voorwaarden

 ALGEMEEN

1.1 Door onze website te gebruiken en uw bestelling op te geven, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de onderstaande algemene voorwaarden van MAGIC Bodyfashion.
Hierdoor zijn onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing en treden alle andere rechten en/of plichten in werking zoals die vermeld staan op de website. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij:

MAGIC Bodyfashion
Twentepoort West 51
7609 RD Almelo

Kamer van Koophandel nr. 3412.9298
BTW-nr. NL808931015B01

Tel.  +31 (0)546 727305 consumenten
Tel.  +31 (0)546 727300 winkels
Fax. +31 (0)546 727301


 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle met MAGIC Bodyfashion aangegane overeenkomsten. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door MAGIC Bodyfashion naar behoefte gewijzigd en/of aangevuld worden. Aanvullende Voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde aanbiedingen, producten of diensten.

2.2 Verwijzing door de koper naar zijn Algemene Voorwaarden is niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door MAGIC Bodyfashion mee is ingestemd.

2.3 Onder Koper wordt verstaan iedere bezoeker van deze website alsmede elke rechtspersoon of natuurlijk persoon die met MAGIC Bodyfashion een contractuele relatie van welke aard dan ook aangaat.


 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 De opgave van de prijs en het doen van een aanbieding dient te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een bestelling. MAGIC Bodyfashion is op geen enkele wijze aan deze bestelling gebonden en kan dan ook niet leiden tot enig recht op aansprakelijkheid namens koper.

3.2 De totstandkoming van de overeenkomst is slechts aanvaard:
- als het artikel op voorraad is.
- de koper precies heeft aangegeven welk product hij/zij wil ontvangen.
- de koper de gegevens heeft ingevoerd op de website en het desbetreffende bestelformulier via elektronische weg aan MAGIC Bodyfashion heeft verzonden.
- de koper de bestelling heeft betaald op de daartoe door MAGIC Bodyfashion aangegeven wijze.

3.3 Koper en MAGIC Bodyfashion komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra is voldaan aan de voorwaarden in artikel 3.1 en 3.2.

3.4 Door de elektronische communicatie ontbreekt een handtekening. Koper en MAGIC Bodyfashion komen overeen dat het ontbreken van een gewone handtekening niet af doet aan de verbindende kracht van de totstandkoming van de overeenkomst.

3.5 Alle foto's, tekeningen en afbeeldingen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en alle informatie zowel mondeling als schriftelijk wordt naar eer en geweten gedaan. MAGIC Bodyfashion garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of afbeeldingen in overeenstemming zijn. In beginsel kunnen geconstateerde afwijkingen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.


 PRIJZEN

4.1 Alle prijzen op de website zijn in Euro/Dollar/Ponden incl. omzetbelasting.

4.2 De geldigheidsduur van aanbiedingen is zoals vermeld staat op de website en/of zolang de voorraad strekt.

4.3 De kosten van bezorgen zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van de bestelling wordt een aandeel in de kosten bij de prijs van de bestelling opgeteld. Dit aandeel in de portokosten wordt door MAGIC Bodyfashion bepaald op € 5,00 voor Nationale zendingen zoals uitdrukkelijk op de website vermeld. Met de totstandkoming van de overeenkomst worden deze kosten door koper geaccepteerd.


 BETALING

5.1 MAGIC Bodyfashion biedt de koper op haar website verschillende betalingsmogelijkheden zoals aangegeven op de website. Alle betalingen worden verwerkt door BIBIT / RBS WORLDPAY


5.2 In geval van niet betalen van de bestelling door koper binnen twee weken nadat de bestelling is opgegeven, is MAGIC Bodyfashion bevoegd de nog tot stand te komen overeenkomst als niet bindend te beschouwen en indien nodig met onmiddellijke ingang ontbindend te verklaren.


 LEVERING EN LEVERTIJD

6.1 Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. In beginsel streeft MAGIC Bodyfashion ernaar de bestelling binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling per post verzonden te hebben naar het opgegeven adres. Dit is slechts een indicatie en geldt als een fatale termijn. De maximale levertijd van onze producten bedraagt 14 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar is dan stelt MAGIC Bodyfashion de consument hiervan tijdig op de hoogte en bied de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 14 dagen teruggestort te worden.

6.2 Indien een product niet op voorraad is wordt dit duidelijk aangegeven op de website. Aangegeven levertijden zijn slechts een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

6.3 Levering vindt plaats op het door de koper opgegeven adres.

 RUILEN / RETOURNEREN

7.1 De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te controleren op juistheid van product, maat en kleur of door derden te laten controleren.

7.2 De koper kan het artikel ruilen of krijgt het geld terug, mits voldaan is aan het retourbeleid zoals aangegeven in de algemene voorwaarden op deze website.

7.3 Indien de koper de aankoop ongedaan wil maken door het geld terug te verlangen zal MAGIC Bodyfashion zorgdragen voor terugbetaling van het aankoopbedrag binnen 14 dagen nadat de retourzending van koper is terug ontvangen, mits voldaan is aan het retourbeleid zoals aangegeven op de website.

7.4 Koper dient de retournering uitsluitend te verrichten aan het adres van Magic Bodyfashion waarbij de retourzending in de oorspronkelijke verpakking dient plaats te vinden. MAGIC Bodyfashion accepteert alleen retouren die aangemeld zijn via de website en waar duidelijk op de verpakking een naam en ordernummer op staat vermeld.

 DE VOORWAARDEN VOOR HET RECHT VAN RETOUR

Recht van retour, ook wel de afkoelingsperiode genoemd.

De consument kan binnen 7 werkdagen na ontvangst een product retourneren indien akkoord gegeven door MAGIC Bodyfashion. Hier worden wel voorwaarden aan verbonden:

- MAGIC Bodyfashion verwacht dat de consument de verzendkosten voor het retour-sturen volledig op zich neemt.  Een retour kan alleen via de website aangevraagd worden wat duidelijk vermeld staat in de "veel gestelde vragen"
De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument.
- Het product mag niet gedragen zijn en moet nog verkoopbaar zijn. De consument moet het product kunnen bekijken, maar niet in gebruik hebben genomen), zie het retourbeleid.  Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.  Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal binnen 14 dagen worden gecrediteerd.

 RETOURBELEID

Retourbeleid lingerie is van toepassing.

Als u niet tevreden bent over één van uw artikelen, dan kunt u daar een retourmelding van maken op deze website. U kunt de artikelen binnen 7 (zeven) dagen na aankoop terugsturen naar onderstaand adres, mits de artikelen in ongebruikte staat zijn en de verpakking en de labels intact zijn. Het product mag niet gedragen zijn. Wij vervangen dan het artikel/de artikelen of betalen u het volledige bedrag terug.

Wij raden u aan de te retourneren kledingstukken aangetekend of per koerier te versturen in een geschikte verpakking. MAGIC Bodyfashion accepteert alleen retouren die aangemeld zijn op deze website zoals beschreven bij de "veel gestelde vragen" en waar duidelijk een ordernummer en naam op staat vermeld. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte of als gevolg van de verzending beschadigde artikelen.

Retouradres voor webshop orders
MAGIC Bodyfashion BV

t.a.v. retouren (vermeld uw bestelnummer, naam en adres)
Twentepoort West 51
7609 RD Almelo
NL - The Netherlands


Vergeet niet uw bankgegevens toe te voegen zodat wij u het geld kunnen terugstorten.

RETOURVOORWAARDEN VAN LINGERIE

Let op: om begrijpelijke hygiënische redenen zijn de retourvoorwaarden van lingerie van toepassing op al onze artikelen.

Om dezelfde redenen vragen wij u de artikelen van MAGIC te passen over uw eigen ondergoed heen. Wij behouden ons het recht voor het retourneren van artikelen te weigeren als blijkt dat dit niet het geval is geweest.

Siliconenproducten en andere artikelen die in direct contact met de huid zijn geweest mogen NIET worden geretourneerd.


 GARANTIE

8.1 Voor alle producten van MAGIC Bodyfashion gelden algemene Garantievoorwaarden.


 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 MAGIC Bodyfashion is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper of aan derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

9.2 Indien MAGIC Bodyfashion om welke reden dan ook gehouden is om enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product waardoor de schade is veroorzaakt.

9.3 De inhoud van deze website is met zorg en aandacht samengesteld. Het is echter mogelijk dat deze informatie niet volledig is of onjuist vermeld staat. MAGIC Bodyfashion is niet aansprakelijk voor eventueel voortkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

9.4 MAGIC Bodyfashion houdt zich het recht voor om wijzigingen of aanvullingen met onmiddellijke ingang te doen plaatsvinden. Dit kan zonder nadere kennisgeving doorgevoerd worden.


 OVERMACHT

10.1 In geval van overmacht is MAGIC Bodyfashion niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen.

10.2 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waarin de wet voorziet, zoals:
- brand
- stakingen
- niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of derden
- storingen in het computernetwerk of in de energievoorziening alsmede alle andere omstandigheden die vallen buiten de directe invloedssfeer en verantwoordelijkheid van MAGIC Bodyfashion.

 RECHTEN

11.1 Alle rechten uit intellectueel eigendom, zoals weergegeven op de internetsite behoren toe aan MAGIC Bodyfashion en haar toeleveranciers. Hieronder wordt verstaan Patent, Octrooi, Merken en Modellenrecht en andere rechten als auteursrecht op foto's, tekeningen en teksten.

11.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAGIC Bodyfashion is het verboden inbreuk te maken op het intellectuele eigendomsrecht van MAGIC Bodyfashion.


 PRIVACY

12.1 Door uw bestelling worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van MAGIC Bodyfashion met inachtneming van de wettelijk van toepassing zijnde privacyregels. MAGIC Bodyfashion verplicht zich zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van koper in overeenstemming met haar privacybeleid.


 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de overeenkomst gesloten met MAGIC Bodyfashion worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

Schrijf je nu in voor de MAGIC nieuwsbrief
MAGIC accepteert de volgende credit cards
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Je kan ons ook vinden op: